Klauzula RODO

RODO – klauzula informacyjna Szanowny użytkowniku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Smart Trade Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Agnieszki Osieckiej 18, 45-807 Opole, NIP 754-306-50-94  zwana w dalszej części Smart Trade Sp. z o.o.  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do nas na adres: info@globalshome.com

Skąd mamy Twoje dane? 
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas korzystania formularza kontaktowego na naszej stronie lub korzystasz z naszych usług ( np.: strony internetowe, poczta elektroniczna, telefon )

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Smart Trade Sp. z o.o.? 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych są udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni usług Administratora.
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.     

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.   

Jakie masz uprawnienia wobec i w zakresie przetwarzanych danych? 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Smart Trade Sp. z o.o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).             

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, pamiętaj że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.   

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, deweloperom, biurom tłumaczeń itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto Smart Trade Sp. z o.o.  jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.    

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ​Smart Trade Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.   

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców​ Smart Trade sp. z o.o. posiadających siedziby poza obszarem EOG.   

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie. Twoje dane nie są ani przetwarzane automatycznie ani też profilowane. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.